сховати меню

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

С.А. Кубанський, завідувач відділу з правових питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
С.А. Кубанський Через рік після вступу до аспірантури за очною формою навчання (контракт) почала працювати лікарем. В одній трудовій книжці записано «зарахована до аспірантури на контрактній основі», в іншій – «зарахована до аспірантури без відриву від виробництва». Де зроблено правильний запис?
    А. Ткач, м. Київ
Порядок ведення трудових книжок працівників регулюється низкою нормативних актів, з-поміж яких основне місце посідають Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. № 301 «Про трудові книжки працівників» та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58.
Згідно з п. 2.16 зазначеної інструкції, для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів (ВНЗ). Підставою для таких записів є накази по ВНЗ (науковій установі) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів. Період роботи зазначених осіб при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок ВНЗ забезпечують занесення до трудових книжок відомостей про роботу згідно з одержаними даними. Довідки зберігаються в особистих справах указаних осіб як документи суворої звітності.
Необхідно зазначити, що згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309, навчання «за умовами контракту» є різновидом підготовки в аспірантурі лише за джерелом фінансування, що проводиться за кошти юридичних і фізичних осіб, але така підготовка науковців здійснюється для роботи як у державному, так і в недержавному секторах народного господарства, тому і не може ніяким чином звужувати коло можливостей особи.
Запис у трудовій книжці повинен мати таке формулювання, як і в наказі про зарахування до аспірантури та відрахування, причому зазначення форми фінансування навчання не є обов’язковим.
Окрім того, дивним є формулювання «зарахована до аспірантури без відриву від виробництва», оскільки воно відповідає навчанню за заочною формою, про що запис до трудової книжки не заноситься.
Для того щоб надати вичерпну відповідь дописувачеві, необхідно закцентувати увагу й на тому, що відповідно до чинного законодавства України у кожного працівника має бути лише одна трудова книжка, а не аж ніяк не дві. У разі втрати трудової книжки власник або уповноважений ним орган видає протягом 15 днів працівникові іншу трудову книжку з написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки. Також на прохання працівника дублікат трудової книжки оформляється за наявності в ній запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним, без внесення до неї запису, визнаного недійсним.


Чи може кандидат медичних наук розраховувати одразу на першу, а не на другу кваліфікаційну категорію? Що для цього необхідно?
        В. Євдокимова, м. Одеса
Атестація лікарів на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводиться у відповідності до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого Наказом МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359. Зазначений документ висуває дві головні умови до осіб, які атестуються: наявність відповідної освіти та відповідного стажу роботи за фахом.
Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше семи років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю та за суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих.
Лікарям, які працюють у сільських лікарських амбулаторіях та дільничних лікарнях, на посадах лікарів-епідеміологів, паразитологів, лікарів із гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування та комунальної гігієни санепідемстанцій, що розташовані у сільських районах, на посадах дільничних терапевтів та дільничних педіатрів, лікарів швидкої допомоги, станцій санітарної авіації, перша кваліфікаційна категорія може бути присвоєна за наявності стажу роботи не менше п’яти років.
Лікарі, які закінчили навчання у клінічній аспірантурі чи клінічній ординатурі і мають необхідний стаж практичної роботи за даною спеціальністю, допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають перед закінченням навчання на кафедрах закладів післядипломної освіти, де створені екзаменаційні комісії за відповідним фахом.
Така норма є єдиною пільгою у присвоєнні кваліфікації для працівників, які мають науковий ступінь. Отже, атестуватися зразу на першу кваліфікаційну категорію неможливо. Разом із тим необхідно зважати на те, що до стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховуються період роботи, навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі за цією спеціальністю.


Чи маю я право на отримання надбавки до заробітної плати за диплом із відзнакою та вчене звання? Якщо так, то в якому розмірі та на який термін?
     В. Лаворик, м. Рівне
Це питання врегульоване спільним Наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
Згідно з п. 2.4.3 цього наказу, за диплом із відзнакою лікарям усіх спеціальностей, а також провізорам (окрім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом із відзнакою після закінчення медичних (фармацевтичних) ВНЗ, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5%.
Крім того, розділом 3 «Доплати» зазначеного нормативного акта визначено, що працівникам встановлюються доплати за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25%, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати) постійно.
Такі доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.
Слід наголосити, що такі доплати за науковий ступінь провадяться як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, у залежності від обсягу фактично виконаної роботи. Доплати за науковий ступінь встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень, у т.ч. і за диплом із відзнакою.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2008 Рік

Зміст випуску 5-2 (14), 2008

 1. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 2. В.А. Бенюк

 3. Т.Р. Никонюк

 4. Е.А. Дындарь

 5. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 6. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 7. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 8. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 9. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 10. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

 11. Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Л.В. Омельченко

Зміст випуску 4 (13), 2008

 1. Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей

Зміст випуску 2 (11), 2008

 1. В.В. Корохов

 2. В.В. Корохов

 3. В.В. Корохов

 4. В.В. Корохов

 5. В.В. Корохов

 6. В.В. Корохов

 7. В.В. Корохов

 8. В.В. Корохов

 9. В.В. Корохов

 10. В.В. Корохов

 11. В.В. Корохов

 12. В.В. Корохов

 13. В.В. Корохов

 14. В.В. Корохов

 15. В.В. Корохов

 16. В.В. Корохов

 17. В.В. Корохов

Зміст випуску 1 (10), 2008

 1. І.А. Марценковський, Я.Б. Бікшаєва

 2. Ю.И. Чертков

Випуски поточного року

Зміст випуску 2 (154), 2024

 1. Ю.В. Лавренюк, К.В. Чайка, С.М. Корнієнко, Н.Л. Лічутіна

 2. К.В. Харченко

 3. О.В. Нідельчук

 4. Ф. Вікаріотто, Т.Ф. Татарчук, В.В. Дунаєвська

Зміст випуску 1 (153), 2024

 1. В.І. Пирогова

 2. Д.О. Птушкіна

 3. О.О. Ковальов, К.О. Ковальов

 4. О.О. Ковальов